Gazetka Takko Fashion od 18.10.2022 do 24.10.2022
Gazetka Takko Fashion od 06.10.2022 do 12.10.2022
Gazetka Takko Fashion od 13.04.2022 do 24.04.2022
Gazetka Takko Fashion od 14.10.2021 do 24.10.2021
Gazetka Takko Fashion od 09.09.2021 do 15.09.2021